Regulamin sklepu internetowego Zumbi Store

Informacja

Informujemy, że od 1.10.2020 roku Spółka Zumbi Cycles nabyła prawa do serwisu www.zumbistore.pl, któremu do 31.09.2020 na zasadach umowy licencyjnej użyczała nazwy "Zumbi" i tym samym stała się wyłącznym właścicielem sklepu internetowego ZumbiStore.pl


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) 
 2. Regulamin udostępniany za pośrednictwem serwisu. Należy zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy.
 3. Regulamin dostępny jest w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Sklep internetowy – zumbistore.pl, działający pod adresem https://zumbistore.pl prowadzony jest przez firmę Zumbi Cycles Sp. Z o.o. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000578713 z siedzibą w 32-400 Myślenice ul. Jana Sobieskiego 44a, posiadająca adres lokalizacyjny i do korespondencji PL 34-745 Spytkowice 394B
 5. Kontakt z serwisem – za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny: Zumbi Store, PL 34-745 Spytkowice 394B
 6. Użytkownik dokonujący rejestracji w serwisie zawiera umowę z Zumbi Store o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili rozwiązać na zasadach określonych w regulaminie. Zakupy towarów dostępnych w sklepie odbywają się na zasadzie zawarcia umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty, od której można odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Serwis zobowiązuje się do dostarczenia użytkownikowi zakupionych towarów w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia, wolnych od wad. Serwis odpowiada za wady sprzedanych towarów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i regulaminie

 

§ 2. Słownik Pojęć

 1. Serwis – serwis internetowy, dostępny dla niezalogowanych i dla zalogowanych użytkowników, który świadczy nieodpłatne usługi prowadzenia konta, oraz newslettera, a także sprzedaje towary za pośrednictwem internetu. Ilość dostępnych towarów, czas trwania oferty i czas dostawy produktu podawane są w informacjach dostępnych na stronach serwisu. odrębnie dla każdej kampanii. Serwis prowadzony jest przez firmę Zumbi Cycles Sp. Z o.o. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000578713 z siedzibą w 32-400 Myślenice ul. Jana Sobieskiego 44a, posiadająca adres lokalizacyjny i do korespondencji wPL 34-745 Spytkowice 394B i działa pod adresem zumbistore.pl, przyjmując marketingową nazwę „Zumbi Store”, używaną wymiennie z „serwis” i „zumbistore.pl”.
 2. Rejestracja – utworzenie konta w serwisie
 3. Karta podarunkowa – bon towarowy sprzedawany w postaci karty, uprawniający posiadacza do nabycia towarów w serwisie
 4. Oferty sprzedażowe – oferty w których Zumbi Store przedstawia w serwisie, informacje dotyczące poszczególnych towarów, w zakresie których po złożeniu przez klienta oferty, przyjętej następnie przez Zumbi Store, może zostać zawarta umowa sprzedaży
 5. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce
 6. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim serwis skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez użytkownika formę dostawy
 7. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z zm.)
 8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w serwisie.
 9. Konsument – osoba w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego;
 10. Konsultant – osoba obsługująca użytkownika, porozumiewająca się z konsumentem mailowo, za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub pisemnie
 11. PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF
 12. Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez użytkownika w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie
 13. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez użytkownika z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line
 14. Treść Cyfrowa – treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827)
 15. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 1422 z zm.)


§ 3 Składanie zamówienia bez zakładania konta

 1. Użytkownik podczas składania zamówienia poproszony zostanie o podanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Po przez złożenie zamówienia, użytkownik akceptuje regulamin sklepu w tym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i telefoniczną w celu realizacji zamówienia, a także obsługi zapytań, zwrótów, reklamacji. Użytkownik w ten sam sposób akceptuje również politykę prywatności Zumbi Store.


 

§ 4. Konto w Serwisie

 1. Założenie konta i korzystanie z konta przez Użytkownika jest opcjonalne, bezpłatne i może zostać w każdej chwili odwołane przez użytkownika. Posiadanie konta w serwisie nie wiąże się dla użytkownika z obowiązkiem poniesienia jakichkolwiek kosztów. Zakładając konto, użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newsletter) i (sms)
 2. Jednemu użytkownikowi przysługuje tylko jedno konto
 3. Dostęp użytkownika do konta, jest bezpośredni i chroniony hasłem
 4. Hasło nadane w serwisie, należy chronić i nie udostępniać osobą trzecim
 5. Oświadczenie użytkownika o rezygnacji z konta w serwisie, stanowi wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, należy przesłać drogą elektroniczną na adres email: [email protected] Umowę rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Zumbi Store rezygnacji, z wyjątkiem użytkowników, których zamówienia są w trakcie realizacji. W takim przypadku umowę rozwiązuje się 30 dnia od daty doręczenia ostatniego zamówionego produktu
 6. Dostępny po zalogowaniu, panel „Moje konto” służy do podglądu bieżących i historycznych zamówień i zwrotów. Użytkownik może również zarządzać indywidualnymi ustawieniami, swoimi danymi i subskrypcją newslletera.
 7. Użytkowanie konta może odbywać się tylko i wyłącznie na warunkach zawartych w regulaminie korzystania z konta. 
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do ostrzeżenia użytkowników, nie będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o możliwości wypowiedzenia członkostwa oraz zmianie lub usunięciu przekazywanych przez nich danych, o ile zostanie naruszona którakolwiek z regulacji regulaminu. 

 

§ 5. Zamówienia

 1. Zumbi Store prowadzi sprzedaż towarów usług za pośrednictwem strony internetowej https://zumbistore.pl
 2. Zamówienia od użytkowników przyjmowane są poprzez stronę internetową zumbistore.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik, odpowiednich wymagań technicznych.
 3. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.
 4. Aby dokonać zakupu  nie trzeba posiadać konta klienta, ale niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej. Należy uruchomić zumbistore.pl i wypełnić formularz, w tym podać adres email, dane osobowe i numer telefonu. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 5. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Użytkownik, przesyłając do Zumbi Store zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług z Zumbi Store. Każda płatność zrealizowana przez użytkownika – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez serwis potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez użytkownika zamówienia, serwis przesyła do użytkownika specyfikację dokonanego przez użytkownika zamówienia na podany przez użytkownika adres e–mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez użytkownika adres e–mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Zumbi Store dostępności towarów u dostawców serwisu lub w magazynie.
 6. W celu złożenia zamówienia klient zobowiązany jest do: 
  a) wyboru towarów lub usług, 
  b) wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), 
  c) wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w serwisie. 
  d) dokonania płatności za towary i usługi wraz z podatkiem VAT 
  e) Potwierdzenie zamówienia następuje po jego złożeniu w formie wiadomości e-mail wysyłanej do użytkownika lub/i udostępnieniu odpowiedniego statusu w panelu „Moje konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty”. Potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, następuje w formie wiadomości e-mail po otrzymaniu płatności za towar bądź usługę lub udostępnienieniu odpowiedniego statusu w panelu „Moje Konto”, zakładce „Zamówienia i Zwroty”.  Z tą chwilą, umowa sprzedaży pomiędzy serwisem, a użytkownikiem, uważana jest za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT. 
  f) W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Zumbi Store zawiadomi o tym fakcie użytkownika najpóźniej w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e–mail wskazany przez użytkownika w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez użytkownika za zamówienie, o którym mowa powyżej, serwis zwróci wpłacone pieniądze na środek płatniczy, który został użyty do zapłaty za zamówienie 
  g) W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, użytkownik zostanie poinformowany i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji 
  h) częściowa realizacja – realizacja zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów; 
  i) nulowanie zamówienia – anulowanie zamówienia, możliwe jest do momentu w którym zamówienie nie zostało spakowane i przygotowanie do wysłania, o czym użytkownik informowany jest za pośrednictwem wiadomości email, wysyłanej na podany przez użytkownika adres e–mail. Status widoczny jest w panelu „Moje konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty” 
  j) w przypadku braku zapłaty za zamówiony towar w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane
 7. Sprzedażą objęta jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów. 
 8. Zamówienia w opcji „Custom” objęte są odrębnym regulaminem, dostępnym na stronie internetowej zumbistore.pl/warunki-zakupów/
 9. Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status i stan zamówienia określony jest w ostatnim mailu przesłanym przez zumbistore.pl do użytkownika, a także udostępniony w panelu „Moje konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty”.   Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z serwisem mailowo na adres: [email protected] lub kontakt po naciśnięciu przycisku „Zapytaj o zamówienie” znajdującego się w szczegółach każdego zamówienia w zakładce „Zamówienia i zwroty” w panelu „Moje konto” 
 10. Modyfikacje dotyczące: adresu użytkownika, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem funkcjonalności panelu „Moje Konto”, zakładki „Zamówienia i zwroty”  lub mailowo na adres [email protected]

 

§ 6. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej serwisu: 
  a) są cenami brutto i podawane są w złotówkach 
  b) zawierają podatek VAT, obowiązujący na terenie RP,  
  c) koszty dostawy doliczane są do zamówienia przez system, na podstawie wagi lub wielkości produktu 
  d) serwis zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie promocji lub wyprzedaży 
  e) Zumbi Store zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w dowolnym momencie 
  f) promocje w serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej 
  g) koszty dostawy ponosi użytkownik. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez użytkownika i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w sklepie internetowym.

 

§ 7. Realizacja zamówienia

 1. Serwis zobowiązuje się dostarczyć użytkownikowi zakupiony towar w terminach podanych w warunkach danej kampanii sprzedażowej. Termin ten jest wiążący dla obu stron umowy.
 2. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez użytkownika, potwierdzonego przez serwis wiążącym potwierdzeniem zawartym w mailu, lub w panelu „Moje konto”, zakładce Zamówienia i zwroty” pod warunkiem otrzymania przez Zumbi Store zapłaty za zamówiony towar do momentu przekazania zamówienia z Zumbi Store do przewoźnika realizującego dostawę, gdzie uwzględniane są tylko dni robocze.
 3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki jest nie dłuższy niż 7 dni, poza zamówieniami „Custom” i „Pre-order” dla których czasy przygotowania zamówienia ustalane są indywidualnie. Termin dostawy, każdorazowo podany jest na stronie produktu,
 4. Przewidywany czas pozostający do wysłania zamówienia wynosi od 1 do 7 dni bądź jeśli jest dłuższy określony jest w widoku produktu, a także w panelu „Moje Konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty” w szczegółach zamówienia.
 5. Zamówione towary o różnym czasie realizacji, wysyłane są po skompletowaniu całego zamówienia. O aktualnym statusie zamówienia użytkownik informowany jest za pomocą wiadomości e-mail lub statusem w panelu „Moje konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty” w szczegółach zamówienia. Termin skompletowania zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 6. Towary są dostarczone tylko przez firmę kurierską.
 7. Ceny przesyłek podane są w sklepie internetowym. W przypadku wysyłki poza granicę UE koszty wysyłki mogą zostać ustalone indywidualnie. Użytkownik po złożeniu zamówienia musi niezwłocznie skontaktować się z Zumbi Store w celu ustalenia wyżej wymienionych kosztów.
 8. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem użytkownika złożonym na liście przewozowym, lub jego elektronicznym zamiennikiem, np.: kodem QR, kodem cyfrowym składanym na terminalu elektronicznym kuriera lub panelu elektronicznym paczkomatu. Z chwilą pokwitowania na użytkownika przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 9. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi serwisowi rozpatrzenie reklamacji.


 

§ 8. Płatności

Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności

 1. Płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia – dotyczy tylko terytorium Polski i zamówień do kwoty 1000 zł włącznie. Serwis zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości realizowania zamówień z możliwością zapłaty „przy odbiorze” w dowolnym momencie.
 2. Przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez serwis. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Zumbi Store potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Zumbi Store: SANTANDER BANK:  95 1090 1665 0000 0001 3158 7055


 

§ 9. Reklamacje  

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu, użytkownik  może zgłaszać mailowo na adres [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny: Zumbi Store, PL 34-745 Spytkowice 394B
 2. W reklamacji użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu.
 3. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, użytkownik może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym punkcie sprzedaży u którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji u producenta lub za pośrednictwem strony internetowej serwisu zumbistore.pl. W przypadku produktów sprzedawanych w serwisie zumbistore.pl właściciel serwisu nie jest gwarantem, a jedynie profesjonalnym pośrednikiem pomiędzy użytkownikiem, a producentem lub dystrybutorem, co nie wyłącza zapisów § 8 pkt. 4
 4. Serwis natomiast zobowiązany jest do wydania towaru bez wad i jest odpowiedzialny za wady sprzedawanych towarów na zasadach określonych w przepisach prawa i niniejszym regulaminie. W przypadku stwierdzenia wady towaru, użytkownikowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 180 dni od daty doręczenia towaru i 30 dni od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, użytkownik może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku użytkownik powinien odesłać towar na adres korespondencyjny serwisu: Zumbi Store 34-745 Spytkowice 394B, PL. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu wraz z kartą gwarancyjną plus opis reklamacji na formularzu reklamacyjnym zawartym w karcie gwarancyjnej lub znajdującym się na stronie zumbistore.pl w zakładce „FAQ” Koszt wysyłki pokrywa użytkownik.
 5. Wszelkie zasady użytkowania towaru oraz polityki reklamacji producenta zostały określone w warunkach gwarancyjnych, załączonych do zakupionego towaru.
 6. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje użytkownika o dalszym postępowaniu. 

 

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, użytkownik będący konsumentem, może odstąpić na piśmie lub za pośrednictwem formularza online od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, z zastrzeżeniem, że towary do zwrotu należy dostarczyć do Zumbi Store w przeciągu 14 dni od daty odbioru zamówienia, zanim upłynie termin zwrotu liczony na 14 dzień od dnia odbioru przesyłki przez Klienta. Firma dla Klientów dokonujących zakupy od dnia 1.01.2021r. daje dodatkowe 16 dni na zwrot, co oznacza, że Klient ma 30 dni na zwrot towaru z zastrzeżeniem, że towary do zwrotu należy dostarczyć do Zumbi Store w przeciągu 30 dni od daty odbioru zamówienia, zanim upłynie termin zwrotu liczony na 30 dzień od dnia odbioru przesyłki przez Klienta. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego online w panelu „Moje konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty” w szczegółach, po kliknięciu w przycisk „Zwróć zamówienie” i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie za pośrednictwem serwisu, oraz dokonać zwrotu towaru do Zumbi Store na adres: : Zumbi Store, 34-745 Spytkowice 349B. Użytkownik nie posiadający konta klienta, zwrotu dokonuje wypełniając formularz zwrotu dostępny w zakładce „darmowe zwroty” i odsyłając towar na wskazany powyżej adres.
 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Warunki specjalne – niektóre towary sprzedawane w Zumbi Store, ze względu na ich cechy szczególne, muszą spełniać następujące warunki, aby można było je zwrócić: 
  - kąpielówki, kostiumy kąpielowe, nurkowe, surferskie: muszą posiadać naklejkę higieniczną 
  - akcesoria: należy zwrócić w oryginalnym nie naruszonym opakowaniu 
  - suplementy diety, odżywki, żywność sportową: należy zwrócić w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu 
  - produkty z możliwością personalizacji lub i „Custom” po dokonaniu personalizacji lub modyfikacji produktu na życzenie klienta przez producenta (zarówno za pośrednictwem Zumbi Store jak i po bezpośrednim kontakcie klienta z producentem) nie będzie można dokonać wymiany, ani zwrotu i ponadto nie będzie możliwości anulowania zakupu artykułów. Dotyczy to również produktów zakupionych w opcji „Pre-order”
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w § 10. Zwrot należności użytkownikom.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu, z wyjątkiem aktualnie obowiązujących promocji, dostępnych na stronie: zumbistore.pl 

§ 11. Zwrot należności

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Zumbi Store do zwrotu należności wpłaconych przez użytkownika na rzecz Zumbi store, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Jeżeli użytkownik dokonał płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową - zwrot należności następuje na środek płatniczy z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od serwisu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto użytkownika, o czym użytkownik zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią pisemną zgodą użytkownika i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Użytkownika. Dyspozycja przekazywana jest do serwisu za pośrednictwem maila [email protected] albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenia pisemnego oświadczenia i wskazania numer rachunku bankowego na formularzu zwrotu. Zumbi Store zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości użytkownika składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości użytkownika.
 3. Zumbi Store nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez użytkownika błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta, lub braku woli wskazania rachunku bankowego do zwrotu.

 

§ 12. Bony rabatowe
 1. Do bonów zalicza się: 
  a) bony premiowe od wartości zakupów poleconego użytkownika 
  b) bony powitalne za rejestrację w serwisie 
  c) bony indywidualnie przydzielane użytkownikom  
  d) bony okolicznościowe
 2. Bony rabatowe wydawane są na termin określony, o czym serwis informuje użytkownika przydzielając bon, natomiast przedłużenie ważności bonu nie jest możliwe.
 3. Bony rabatowe Zumbi Store przypisywane są indywidualnie dla użytkownika, a prawa do wykorzystania bonów rabatowych nie można przenosić na innych użytkowników.
 4. Bony mogą zostać wykorzystane na zakup towarów i nie obejmują kosztów wysyłki
 5. Bonów nie wymienia się na środki pieniężne, ani nie są one oprocentowane
 6. Bony mogą posiadać ustaloną minimalną wartość zakupową dla towarów od której przysługuje prawo do realizacji bonu
 7. W przypadku gdy koszt zamówienia, przekracza wartość bonu, należy dopłacić różnicę za pośrednictwem dowolnej metody płatności, oferowanej przez Serwis
 8. Jeżeli wartość bonu jest wyższa niż kwota zapłaty za towar, różnica nie jest zwracana w formie pieniężnej, ani w formie nowego bonu. Użycie bonu w takim przypadku jest dobrowolną decyzją użytkownika
 9. Bony nie łączą się, a w ramach jednego zamówienia, użytkownik może wykorzystać tylko jeden bon
 10. Jeden bon można użyć tylko jeden raz
 11. W przypadku odstąpienia przez użytkownika od umowy sprzedaży z użyciem bonu, wartość bonu nie zostanie zwrócona, natomiast różnica wynikająca z ewentualnej dopłaty w formie pieniężnej zostanie zwrócona na środek płatniczy, którym posługiwał się użytkownik w terminach zawartych w regulaminie serwisu
 12. Użytkownik usunie konto, traci prawo do bonów
 13. Bon można zrealizować tylko przy wysyłce na adres podany w zakładce „moje konto”

 

§ 13. Karty podarunkowe

 1. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, którą można nabyć w naszym serwisie i podarować dowolnej osobie. Użycie karty przez użytkownika niezarejestrowanego w serwisie, wymagać będzie jego rejestracji
 2. Umowa sprzedaży „Karty Podarunkowej” jest taką samą umową jak umowa zakupu produktu w serwisie z tym zastrzeżeniem, że podlega ona zwrotowi w terminie do 7 dni od daty otrzymania karty.
 3. Karta Podarunkowa nie może zostać zakupiona za pośrednictwem innej Karty Podarunkowej
 4. Karty podarunkowej nie wymienia się na środki pieniężne, ani nie jest ona oprocentowana
 5. Z chwilą doręczenia Karty Podarunkowej do nabywcy, na nabywcę przechodzi ryzyko jej utraty lub uszkodzenia
 6. Karta Podarunkowa jest ważna do momentu wykorzystania znajdujących się na niej środków. Ponowne doładowanie Karty nie jest możliwe.
 7. W przypadku gdy koszt zamówienia, przekracza wartość Karty Podarunkowej, użytkownik może dopłacić różnicę za pośrednictwem dowolnej metody płatności, oferowanej przez serwis
 8. Jeżeli wartość Karty Podarunkowej jest wyższa niż kwota zapłaty za towar, różnica nie jest zwracana w formie pieniężnej, ani w formie nowej karty. Użycie Karty Podarunkowej w takim przypadku jest dobrowolną decyzją użytkownika
 9. Umowa zakupu towarów za pośrednictwem Karty Podarunkowej odbywa się na standardowych zasadach zawartych w regulaminie serwisu z uwzględnieniem prawa zwrotu i wymiany towarów.
 

§ 14. Dane osobowe
 1. Składając zamówienie w serwisie, użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie zumbistore.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy i celów kontaktowych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację zamówień przez Zumbi Store i/lub założenie konta użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez użytkownika dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Zumbi Store w celu informowania użytkownika o nowych kampaniach, towarach, promocjach i usługach dostępnych w serwisach (zumbistore.pl, zumbiclub.pl zumbicycles.pl)
 4. Użytkownicy sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem, a Zumbi Cycles Sp. Z o.o. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000578713 z siedzibą w 32-400 Myślenice ul. Jana Sobieskiego 44a
 2. Towary prezentowane na stronach serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej.
 4. Zumbi Store nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez użytkownika. Natomiast w celu poprawy funkcjonalności daje użytkownikowi dostęp do panelu zamówień w zakładce „Moje Konto” gdzie umieszcza wszystkie informacje na temat statusu zamówienia i zwrotu.
 5. Zumbi Store nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Użytkownika, powstałe wskutek przekazania przez użytkownika błędnych danych. Serwis wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony zumbiclub.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta serwis to: 
  - Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie, 
  - Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony zumbistore.pl 
  - Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji użytkownika
 6. Użytkownik ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi serwisu nie będą działać poprawnie. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies, powinien w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 7. Ewentualne spory pomiędzy użytkownikiem będącym konsumentem, a Zumbi Store, będącym sklepem internetowym, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 101).
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2020 r. do odwołania. Do umów zawartych przed dniem 24 stycznia 2020 r. niniejszy regulamin nie ma zastosowania.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez serwis, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie zumbistore.pl Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

Obowiązuje od 24 grudnia 2019 r. 

Aktualizacja (zmiana danych firmy w związku z nabyciem platformy przez Zumbi Cycles. sp.zo.o.) 1.10.2020
Aktualizacja (wydłużenie terminu zwrotów do 30 dni) 1.01.2021Regulamin promocji "Darmowy zwrot do paczkomatów Inpost:

 1. Organizatorem promocji jest Zumbi Cycles Sp. Z o.o. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000578713 z siedzibą w 32-400 Myślenice ul. Jana Sobieskiego 44a. Adres korespondencyjny i adres do zwrotów: Zumbi Store 34-745 Spytkowice 394B.
 2. Klient, który dokonał zakupów w sklepie internetowym www.zumbistore.pl może skorzystać z usługi darmowego zwrotu produktów na zasadach zwrotów opisanych w niniejszym regulaminie, z tym że darmowy zwrot odbywa się tylko za pośrednictwem paczkomatów InPost i jest dostępny dla przesyłek, które posiadają gabaryty zdefiniowane przez dostawcę usługi na stronie: https://szybkiezwroty.pl/pl/ZumbiDodatkowe regulaminy: Regulamin Zumbi Club NFTRegulamin Crash Replacment
Producenci