Regulamin sklepu internetowego Zumbi Store

Informacja

Informujemy, że od 1.10.2020 roku Spółka Zumbi Cycles nabyła prawa do serwisu www.zumbistore.pl, któremu do 31.09.2020 na zasadach umowy licencyjnej użyczała nazwy "Zumbi" i tym samym stała się wyłącznym właścicielem sklepu internetowego ZumbiStore.pl


§ 1. Postanowienia ogólne

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) 

 1. Regulamin udostępniany za pośrednictwem serwisu. Należy zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy.
 2. Regulamin dostępny jest w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Sklep internetowy – zumbistore.pl, działający pod adresem https://zumbistore.pl prowadzony jest przez firmę Zumbi Cycles Sp. Z o.o. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000578713 z siedzibą w 32-400 Myślenice ul. Jana Sobieskiego 44a, posiadająca adres lokalizacyjny i do korespondencji PL 34-745 Spytkowice 394B
 4. Kontakt ze sklepem umożliwiamy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@zumbistore.pl , telefonicznie pod numerem: +48 576 800 306, za pośrednictwem czatu w sklepie oraz przez kanały społecznościowe takie jak profil na Facebooku @zumbicycles, profil na Instagramie @zumbicycles. Sklep odpowiada za wysłane zapytania w godzinach funkcjonowania sklepu tj. od poniedziałku do soboty od 8:00 do 20:00. Możliwy jest też kontakt pisemny na adres korespondencyjny: Zumbi Store, PL 34-745 Spytkowice 394B
 5. Użytkownik dokonujący rejestracji konta klienta w sklepie internetowym zawiera umowę z Zumbi Store o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili rozwiązać na zasadach określonych w regulaminie. Zakupy towarów dostępnych w sklepie odbywają się na zasadzie zawarcia umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty, od której można odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Serwis zobowiązuje się do dostarczenia użytkownikowi zakupionych towarów, wolnych od wad w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia z wyłączeniem produktów dostępnych w przedsprzedaży opisanych jako "Pre-order" - dla których data wysyłki podana jest każdorozowo w ofercie produktu. Produkty indywidualizowane opisane jako "Custom" - termin wysyłki za każdym razem jest indywidualnie uzgadniany z klientem za pomocą poczty elektronicznej. Serwis odpowiada za wady sprzedanych towarów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i regulaminie
 7. Sklep oświadcza, że wszystkie OPINIE o Towarach i usługach ujawnione na stronach Sklepu, a także opinie opublikowane przez Sprzedawcę w social mediach Sklepu pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy zakupili produkt w Sklepie lub skorzystali z naszych usług w tym z Bezpłatnego Doradztwa. Opinie od Klientów pozyskujemy poprzez: a) Wysyłanie zapytań do Klientów Sklepu z prośbą o wystawienie opinii na temat zakupionego towaru, b) Wysłanie prośby o ocenę obsługi klienta, przedstawienie uwag na temat tego co moglibyśmy jeszcze ulepszyć, przesłanie zdjęcia z zamontowanym produktem w rowerze i podzielenie się odczuciami po zakupie towaru, c) Korzystanie z programów które automatycznie zezwalają na wystawienie opinii wyłącznie osobom korzystającym z tego samego adresu email do zakupu / doradztwa jak i do wystawienia opinii, d) Automatyczną prośbę wygenerowaną przez Czat Smartsupp i kierowaną na adres email Klienta podany podczas zakupów lub doradztwa na Czacie. Sklep oświadcza, że nie jest w stanie zapewnić, że opinie na temat towarów oraz obsługi klienta publikowane w Google pochodzą wyłącznie od konsumentów, którzy towar faktycznie nabyli lub faktycznie korzystali z naszych usług.

 

§ 2. Słownik Pojęć

 1. Sklep internetowy – strona internetowa, dostępna dla niezalogowanych i dla zalogowanych użytkowników, który świadczy nieodpłatne usługi prowadzenia konta klienta oraz  newslettera, a także sprzedaje towary za pośrednictwem internetu. Ilość dostępnych towarów, czas trwania oferty i czas dostawy produktu podawane są w informacjach dostępnych na stronach sklepu. odrębnie dla każdej kampanii. Serwis prowadzony jest przez firmę Zumbi Cycles Sp. Z o.o. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000578713 z siedzibą w 32-400 Myślenice ul. Jana Sobieskiego 44a, posiadająca adres lokalizacyjny i do korespondencji wPL 34-745 Spytkowice 394B i działa pod adresem zumbistore.pl, przyjmując marketingową nazwę „Zumbi Store”, używaną wymiennie z „sklep” i „zumbistore.pl”.
 2. Rejestracja – utworzenie konta klienta w sklepie.
 3. Karta podarunkowa – bon towarowy sprzedawany w postaci karty, uprawniający posiadacza do nabycia towarów w serwisie.
 4. Oferty sprzedażowe – oferty w których Zumbi Store przedstawia w sklepie, informacje dotyczące poszczególnych towarów, w zakresie których po złożeniu przez klienta oferty, przyjętej następnie przez Zumbi Store, może zostać zawarta umowa sprzedaży.
 5. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 6. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim serwis skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez użytkownika formę dostawy.
 7. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z zm.)
 8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w serwisie.
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą (lub osobą prowadzącą działalność nieewidencjonowaną) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Konsultant – osoba obsługująca użytkownika, porozumiewająca się z konsumentem mailowo, za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub pisemnie.
 12. PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF
 13. Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez użytkownika w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.
 14. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez użytkownika z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.
 15. Treść Cyfrowa – plik lub pliki w formie cyfrowej, nieutrwalone na trwałym nośniku, czyli treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827).
 16. Lead Magnet - Treści cyfrowe (w tym Newsletter) dostarczane w zamian za podanie danych osobowych na podstawie Umowy o dostarczenie Lead Magnet.
 17. Newsletter - Lead magnet, który dostarczany jest w sposób ciągły i polega na nieodpłatnym przesyłaniu treści handlowych, promocyjnych i edukacyjnych przez Sklep, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 18. Umowa - Umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy klientem a Zumbi Store w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 19. Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez sklep, będąca przedmiotem Umowy pomiędzy klientem a sklepem.
 20. Umowa o dostarczenie Lead Magnet (zamiennie używane także jako Umowa LM) - Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych w zamian za dane osobowe, której warunki zostały opisane w paragrafie zatytułowanym “Lead Magnet”, zgodnie z którą Sprzedawca dostarcza klientowi Lead Magnet w zamian za podanie przez niego danych osobowych w formie imienia oraz adresu e-mail.
 21. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) z późniejszymi zmianami.
 22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 1422 z zm.) z późniejszymi zmianami.


§ 3 Składanie zamówienia bez zakładania konta

 1. Użytkownik podczas składania zamówienia poproszony zostanie o podanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Po przez złożenie zamówienia, użytkownik akceptuje regulamin sklepu w tym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i telefoniczną w celu realizacji zamówienia, a także obsługi zapytań, zwrótów, reklamacji. Użytkownik w ten sam sposób akceptuje również politykę prywatności Zumbi Store.


 

§ 4. Konto w Sklepie

 1. Założenie konta i korzystanie z konta przez Użytkownika jest opcjonalne, bezpłatne i może zostać w każdej chwili odwołane przez użytkownika. Posiadanie konta w serwisie nie wiąże się dla użytkownika z obowiązkiem poniesienia jakichkolwiek kosztów. Zakładając konto, użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newsletter) i (sms)
 2. Jednemu użytkownikowi przysługuje tylko jedno konto
 3. Dostęp użytkownika do konta, jest bezpośredni i chroniony hasłem
 4. Hasło nadane w serwisie, należy chronić i nie udostępniać osobą trzecim
 5. Oświadczenie użytkownika o rezygnacji z konta w serwisie, stanowi wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, należy przesłać drogą elektroniczną na adres email: sklep@zumbistore.pl Umowę rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Zumbi Store rezygnacji, z wyjątkiem użytkowników, których zamówienia są w trakcie realizacji. W takim przypadku umowę rozwiązuje się 30 dnia od daty doręczenia ostatniego zamówionego produktu
 6. Dostępny po zalogowaniu, panel „Moje konto” służy do podglądu bieżących i historycznych zamówień i zwrotów. Użytkownik może również zarządzać indywidualnymi ustawieniami, swoimi danymi i subskrypcją newslletera.
 7. Użytkowanie konta może odbywać się tylko i wyłącznie na warunkach zawartych w regulaminie korzystania z konta. 
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do ostrzeżenia użytkowników, nie będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o możliwości wypowiedzenia członkostwa oraz zmianie lub usunięciu przekazywanych przez nich danych, o ile zostanie naruszona którakolwiek z regulacji regulaminu. 

 

§ 5. Zamówienia

 1. Zumbi Store prowadzi sprzedaż towarów usług za pośrednictwem strony internetowej https://zumbistore.pl
 2. Zamówienia od użytkowników przyjmowane są poprzez stronę internetową zumbistore.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik, odpowiednich wymagań technicznych.
 3. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym. 
 4. Aby dokonać zakupu  nie trzeba posiadać konta klienta, ale niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej. Należy uruchomić zumbistore.pl i wypełnić formularz, w tym podać adres email, dane osobowe i numer telefonu. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 5. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Użytkownik, przesyłając do Zumbi Store zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług z Zumbi Store. Każda płatność zrealizowana przez użytkownika – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez serwis potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez użytkownika zamówienia, serwis przesyła do użytkownika specyfikację dokonanego przez użytkownika zamówienia na podany przez użytkownika adres e–mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez użytkownika adres e–mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Zumbi Store dostępności towarów u dostawców serwisu lub w magazynie.
 6. W celu złożenia zamówienia klient zobowiązany jest do: 
  a) wyboru towarów lub usług, 
  b) wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), 
  c) wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w serwisie. 
  d) dokonania płatności za towary i usługi wraz z podatkiem VAT 
  e) Potwierdzenie zamówienia następuje po jego złożeniu w formie wiadomości e-mail wysyłanej do użytkownika lub/i udostępnieniu odpowiedniego statusu w panelu „Moje konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty”. Potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, następuje w formie wiadomości e-mail po otrzymaniu płatności za towar bądź usługę lub udostępnienieniu odpowiedniego statusu w panelu „Moje Konto”, zakładce „Zamówienia i Zwroty”.  Z tą chwilą, umowa sprzedaży pomiędzy serwisem, a użytkownikiem, uważana jest za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT. 
  f) W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Zumbi Store zawiadomi o tym fakcie użytkownika najpóźniej w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e–mail wskazany przez użytkownika w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez użytkownika za zamówienie, o którym mowa powyżej, serwis zwróci wpłacone pieniądze na środek płatniczy, który został użyty do zapłaty za zamówienie 
  g) W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, użytkownik zostanie poinformowany i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji 
  h) częściowa realizacja – realizacja zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów; 
  i) nulowanie zamówienia – anulowanie zamówienia, możliwe jest do momentu w którym zamówienie nie zostało spakowane i przygotowanie do wysłania, o czym użytkownik informowany jest za pośrednictwem wiadomości email, wysyłanej na podany przez użytkownika adres e–mail. Status widoczny jest w panelu „Moje konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty” 
  j) w przypadku braku zapłaty za zamówiony towar w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane
 7. Sprzedażą objęta jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów. 
 8. Zamówienia w opcji „Custom” objęte są odrębnym regulaminem, dostępnym na stronie internetowej zumbistore.pl/warunki-zakupów/
 9. Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status i stan zamówienia określony jest w ostatnim mailu przesłanym przez zumbistore.pl do użytkownika, a także udostępniony w panelu „Moje konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty”.   Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z serwisem mailowo na adres: sklep@zumbistore.pl lub kontakt po naciśnięciu przycisku „Zapytaj o zamówienie” znajdującego się w szczegółach każdego zamówienia w zakładce „Zamówienia i zwroty” w panelu „Moje konto” 
 10. Modyfikacje dotyczące: adresu użytkownika, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem funkcjonalności panelu „Moje Konto”, zakładki „Zamówienia i zwroty”  lub mailowo na adres sklep@zumbistore.pl

 

§ 6. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej serwisu: 
  a) są cenami brutto i podawane są w złotówkach 
  b) zawierają podatek VAT, obowiązujący na terenie RP,  
  c) koszty dostawy doliczane są do zamówienia przez system, na podstawie wagi lub wielkości produktu 
  d) serwis zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie promocji lub wyprzedaży 
  e) Zumbi Store zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w dowolnym momencie 
  f) promocje w serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej 
  g) koszty dostawy ponosi użytkownik. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez użytkownika i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w sklepie internetowym.
 2. Sklep nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji”

 

§ 7. Realizacja zamówienia

 1. Serwis zobowiązuje się dostarczyć użytkownikowi zakupiony towar w terminach podanych w warunkach danej kampanii sprzedażowej lub na stronie oferty produktu. Termin ten jest wiążący dla obu stron umowy.
 2. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez użytkownika, potwierdzonego  przez serwis wiążącym potwierdzeniem zawartym w mailu, lub w panelu „Moje konto”, zakładce Zamówienia i zwroty” pod warunkiem otrzymania przez Zumbi Store zapłaty za zamówiony towar do momentu przekazania zamówienia z Zumbi Store do przewoźnika realizującego dostawę, gdzie uwzględniane są tylko dni robocze.
 3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki jest nie dłuższy niż 7 dni, poza zamówieniami „Custom” i „Pre-order” dla których czasy przygotowania zamówienia ustalane są indywidualnie. Termin dostawy, każdorazowo podany jest na stronie produktu,
 4. Przewidywany czas pozostający do wysłania zamówienia wynosi od 1 do 7 dni bądź jeśli jest dłuższy określony jest w widoku produktu, a także w panelu „Moje Konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty” w szczegółach zamówienia.
 5. Zamówione towary o różnym czasie realizacji, wysyłane są po skompletowaniu całego zamówienia.  O aktualnym statusie zamówienia użytkownik informowany jest za pomocą wiadomości e-mail lub statusem w panelu „Moje konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty” w szczegółach zamówienia. Termin skompletowania zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 6. Towary są dostarczone tylko przez firmę kurierską.
 7. Ceny przesyłek podane są w sklepie internetowym. W przypadku wysyłki poza granicę UE koszty wysyłki mogą zostać ustalone indywidualnie. Użytkownik po złożeniu zamówienia musi niezwłocznie skontaktować się z Zumbi Store w celu ustalenia wyżej wymienionych kosztów.
 8. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem użytkownika złożonym na liście przewozowym, lub jego elektronicznym zamiennikiem, np.: kodem QR, kodem cyfrowym składanym na terminalu elektronicznym kuriera lub panelu elektronicznym paczkomatu. Z chwilą pokwitowania na użytkownika przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. 
 9. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi serwisowi rozpatrzenie reklamacji.


 

§ 8. Płatności

Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności

 1. Płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia – dotyczy tylko terytorium Polski i zamówień do kwoty 1000 zł włącznie. Serwis zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości realizowania zamówień z możliwością zapłaty „przy odbiorze” w dowolnym momencie.
 2. Przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez serwis. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Zumbi Store potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Zumbi Store: BANK Pekao:  65 1240 4155 1111 0011 3640 6801 


 

§ 9. Niezgodność towaru z umową (reklamacje) 

 1. Sklep dostarcza Towary zgodne z Umową. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sklep odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta. 
 2. Sklep w okresie dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową. Niezgodność z Umową występuje jeśli: a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z Umową, b) Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, i o którym to celu powiadomił Sklep najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sklep zaakceptował, c) Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, d) Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów, lub nie występuje w określonej ilości, e) Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, f) Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem, g) brak zgodności Towaru z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sklep lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sklep. 
 3. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sklepu roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. 
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli: a) Sklep odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 zdanie 2 powyżej, b) Sklep nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, c) Sklep nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, d) Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sklep nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt, e) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową, f) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru, g) z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 6. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, lub w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 7. Reklamację w związku z niezgodnością Towaru z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sklepu, wraz z opisem wady i dowodem zakupu. Sklep udostępnia na stronach Sklepu przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient może skorzystać.
 8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sklep informacji o reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.
 10. Sklep zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sklep informuje, że w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu (konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta w rozumieniu ustawy kodeks cywilny) z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sklepu, a w stosunkach pomiędzy profesjonalistami - roszczenia na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego i gwarancja udzielana przez producenta towaru nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 12. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, to użytkownik może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym punkcie sprzedaży u którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji u producenta lub za pośrednictwem strony internetowej zumbiclub.pl/serwis/. W przypadku produktów sprzedawanych w sklepie zumbistore.pl właściciel sklepu nie jest gwarantem, a jedynie profesjonalnym pośrednikiem pomiędzy użytkownikiem, a producentem lub dystrybutorem, co nie wyłącza zapisów § 8 dotyczących niezgodnośći towaru z umową.

 13. Wszelkie zasady użytkowania towaru oraz gwarancji producenta zostały określone w warunkach gwarancyjnych, załączonych do zakupionego towaru lub na stronie internetowej producenta w linku podanym przez sklep. W takim przypadku użytkownik powinien odesłać towar na adres korespondencyjny sklepu: Zumbi Store 34-745 Spytkowice 394B, PL. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu wraz z kartą gwarancyjną plus opis reklamacji na formularzu reklamacyjnym zawartym w karcie gwarancyjnej lub znajdującym się na stronie zumbiclub.pl/serwis/. Koszt wysyłki pokrywa użytkownik.


 

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, użytkownik będący konsumentem, może odstąpić na piśmie lub za pośrednictwem formularza online od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, z zastrzeżeniem, że towary do zwrotu należy dostarczyć do Zumbi Store w przeciągu 14 dni od daty odbioru zamówienia, zanim upłynie termin zwrotu liczony na 14 dzień od dnia odbioru przesyłki przez Klienta. Firma dla Klientów dokonujących zakupy od dnia 1.01.2021r. daje dodatkowe 16 dni na zwrot, co oznacza, że Klient ma 30 dni na zwrot towaru z zastrzeżeniem, że towary do zwrotu należy dostarczyć do Zumbi Store w przeciągu 30 dni od daty odbioru zamówienia, zanim upłynie termin zwrotu liczony na 30 dzień od dnia odbioru przesyłki przez Klienta. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego online w panelu „Moje konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty” w szczegółach, po kliknięciu w przycisk „Zwróć zamówienie” i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie za pośrednictwem serwisu, oraz dokonać zwrotu towaru do Zumbi Store na adres: : Zumbi Store, 34-745 Spytkowice 349B. Użytkownik nie posiadający konta klienta, zwrotu dokonuje wypełniając formularz zwrotu dostępny w zakładce „darmowe zwroty” i odsyłając towar na wskazany powyżej adres.
 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Warunki specjalne – niektóre towary sprzedawane w Zumbi Store, które są personalizowane (służą do zaspokojenia indywidualnych potrzeb Klienta) na życzenie Klienta według indywidualnej specyfikacji (produkowane lub przerabiane przez producenta i/lub przez Zumbi Store) nie podlegają zwrotowi, dotyczy to: produktów dla których klient zamówił dodatkową usługę serwisową i/lub tuningową (serwis zerowy z dopasowaniem amortyzatora do wagi ridera, zmiana skoku amortyzatora, zmiana zaworowania amortyzatora, montaż dodatkowych elementów w amortyzatorze) oraz produktów indywidualizowanych określonych jako "Custom" (produkt z zaworowaiem dedykowanym do konkretnej ramy roweru klienta lub wyprodukowany indywidualnie na potrzeby klienta).
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w   § 10. Zwrot należności użytkownikom.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu, z wyjątkiem aktualnie obowiązujących promocji, dostępnych na stronie: zumbistore.pl 
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość znajduje się (tutaj).§ 11. Zwrot należności

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Zumbi Store do zwrotu należności wpłaconych przez użytkownika na rzecz Zumbi store, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Jeżeli użytkownik dokonał płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową - zwrot należności następuje na środek płatniczy z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od serwisu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto użytkownika, o czym użytkownik zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią pisemną zgodą użytkownika i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Użytkownika. Dyspozycja przekazywana jest do serwisu za pośrednictwem maila sklep@zumbistore.pl albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenia pisemnego oświadczenia i wskazania numer rachunku bankowego na formularzu zwrotu. Zumbi Store zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości użytkownika składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości użytkownika.
 3. Zumbi Store nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez użytkownika błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta, lub braku woli wskazania rachunku bankowego do zwrotu.

 

§ 12. Bony rabatowe
 1. Do bonów zalicza się: 
  a) bony premiowe od wartości zakupów poleconego użytkownika 
  b) bony powitalne za rejestrację w serwisie 
  c) bony indywidualnie przydzielane użytkownikom  
  d) bony okolicznościowe
 2. Bony rabatowe wydawane są na termin określony, o czym serwis informuje użytkownika przydzielając bon, natomiast przedłużenie ważności bonu nie jest możliwe.
 3. Bony rabatowe Zumbi Store przypisywane są indywidualnie dla użytkownika, a prawa do wykorzystania bonów rabatowych nie można przenosić na innych użytkowników.
 4. Bony mogą zostać wykorzystane na zakup towarów i nie obejmują kosztów wysyłki
 5. Bonów nie wymienia się na środki pieniężne, ani nie są one oprocentowane
 6. Bony mogą posiadać ustaloną minimalną wartość zakupową dla towarów od której przysługuje prawo do realizacji bonu
 7. Bony mogą być przypisane tylko do określonych grup produktów lub pakietów kilku produktów i są w sposób jednoznaczny opisane w koncie klienta i na stronie kategorii
 8. W przypadku gdy koszt zamówienia, przekracza wartość bonu, należy dopłacić różnicę za pośrednictwem dowolnej metody płatności, oferowanej przez Serwis
 9. Jeżeli wartość bonu jest wyższa niż kwota zapłaty za towar, różnica nie jest zwracana w formie pieniężnej, ani w formie nowego bonu. Użycie bonu w takim przypadku jest dobrowolną decyzją użytkownika
 10. Bony nie łączą się, a w ramach jednego zamówienia, użytkownik może wykorzystać tylko jeden bon
 11. Jeden bon można użyć tylko jeden raz
 12. W przypadku odstąpienia przez użytkownika od umowy sprzedaży z użyciem bonu, wartość bonu nie zostanie zwrócona, natomiast różnica wynikająca z ewentualnej dopłaty w formie pieniężnej zostanie zwrócona na środek płatniczy, którym posługiwał się użytkownik w terminach zawartych w regulaminie serwisu
 13. Użytkownik usunie konto, traci prawo do bonów
 14. Bon można zrealizować tylko przy wysyłce na adres podany w zakładce „moje konto”

 

§ 13. Karty podarunkowe

 1. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, którą można nabyć w naszym serwisie i podarować dowolnej osobie. Użycie karty przez użytkownika niezarejestrowanego w serwisie, wymagać będzie jego rejestracji
 2. Umowa sprzedaży „Karty Podarunkowej” jest taką samą umową jak umowa zakupu produktu w serwisie z tym zastrzeżeniem, że podlega ona zwrotowi w terminie do 7 dni od daty otrzymania karty.
 3. Karta Podarunkowa nie może zostać zakupiona za pośrednictwem innej Karty Podarunkowej
 4. Karty podarunkowej nie wymienia się na środki pieniężne, ani nie jest ona oprocentowana
 5. Z chwilą doręczenia Karty Podarunkowej do nabywcy, na nabywcę przechodzi ryzyko jej utraty lub uszkodzenia
 6. Karta Podarunkowa jest ważna do momentu wykorzystania znajdujących się na niej środków. Ponowne doładowanie Karty nie jest możliwe.
 7. W przypadku gdy koszt zamówienia, przekracza wartość Karty Podarunkowej, użytkownik może dopłacić różnicę za pośrednictwem dowolnej metody płatności, oferowanej przez serwis
 8. Jeżeli wartość Karty Podarunkowej jest wyższa niż kwota zapłaty za towar, różnica nie jest zwracana w formie pieniężnej, ani w formie nowej karty. Użycie Karty Podarunkowej w takim przypadku jest dobrowolną decyzją użytkownika
 9. Umowa zakupu towarów za pośrednictwem Karty Podarunkowej odbywa się na standardowych zasadach zawartych w regulaminie serwisu z uwzględnieniem prawa zwrotu i wymiany towarów.
 

§ 14. Dane osobowe
 1. Składając zamówienie w serwisie, użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie zumbistore.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy i celów kontaktowych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację zamówień przez Zumbi Store i/lub założenie konta użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez użytkownika dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Zumbi Store w celu informowania użytkownika o nowych kampaniach, towarach, promocjach i usługach dostępnych w serwisach (zumbistore.pl, zumbiclub.pl zumbicycles.pl)
 4. Użytkownicy sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. 


                                                                § 15. Lead Magnets

 1. Sklep umożliwia zawieranie Umów o dostarczenie Lead Magnet na zasadach uregulowanych w niniejszym paragrafie.
 2. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Lead Magnet Sklep rozumie zarówno nieodpłatne Treści cyfrowe w postaci dostępu do Bazy Wiedzy (platforma zumbiclub.pl) i artykułów, dostęp do grupy dyskusujnej na serwerze Discord (regulamin korzystania z serwera Discord, znajduje się na serwerze Discord Zumbi Club), a także Treść cyfrową w postaci Newslettera.
 3. Zawarcie Umowy o dostarczenie Lead Magnet w postaci nieodpłatnych artykułów, dostępu do bazy wiedzy o kolarstwie i sprzęcie do mtb i gravel, polega na dostarczeniu nieodpłatnej Treści Cyfrowej zgodnie z jej opisem a następnie na dostarczeniu Newslettera, przez czas nieokreślony, aż do momentu wypowiedzenia Umowy LM.
 4. Sklep dostarcza Lead Magnet niezwłocznie po zawarciu Umowy LM czyli po podaniu danych osobowych, akceptacji checkboxa i kliknięciu widocznego przycisku typu: wyślij, zapisz się, zarejestru, załóż... itp. Sklep dostarcza Lead Magnet niezwłocznie po zawarciu Umowy LM, czyli po podaniu danych osobowych, akceptacji checkboxa i kliknięciu przycisku.
 5. Lead Magnet w postaci artykułów lub bazy wiedzy zostanie dostarczony w formie .pdf, który otwiera się na komputerach, tabletach i smartfonach. Newsletter będzie dostarczany drogą elektroniczną w formie maila na adres email podany podczas zapisu. Jeśli określony Lead Magnet potrzebuje specjalnego oprogramowania do sprawnego działania, informacja o tym pojawi się każdorazowo przy opisie danego Lead Magnet.
 6. Sklep nie zapewnia aktualizacji dla Lead Magnets, z uwagi na to że nie są one niezbędne dla zachowania zgodności Lead Magnet z Umową LM.
 7. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję w treści maila. Dane osobowe udostępnione celem zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi Newslettera a także na potrzeby archiwizacji w celu możliwości wykazania faktu zawarcia przez Klienta w przeszłości Umowy LM.
 8. Jeżeli Sklep nie dostarczył Lead Magnet, Klient wzywa go do jego dostarczenia. Jeżeli Sklep nie dostarczy Lead Magnet niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od Umowy LM. Klient może odstąpić od tej umowy także bez wzywania do dostarczenia Lead Magnet. Odstąpienie od Umowy od dostarczenie Lead Magnet następuje poprzez wysłanie Sklepowi stosownego oświadczenia.
 9. Sklep odpowiada za zgodność Lead Magnet z Umową LM wg następujących zasad: a) dla Lead Magnet dostarczanych w sposób jednorazowy lub częściami -  w momencie ich dostarczenia, tj. umożliwienia dostępu do Treści cyfrowej (pobranie, udostępnienie linku z dostępem do platformy/konta etc), przez okres dwóch lat od tego momentu, b)w przypadku Lead Magnet dostarczanych w sposób ciągły - przez cały okres dostarczania Lead Magnet.
 10. Jeżeli Lead magnet jest niezgodny z Umową LM, Klient może żądać doprowadzenia do jego zgodności z Umową LM. 
 11. Niezgodność Lead Magnet z Umową LM występuje jeśli: a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność Lead Magnet  są niezgodne z Umową LM, b) Lead Magnet nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości, ciągłości,  bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, jakie są typowe dla tego rodzaju Lead Magnet dostępnych na rynku i których Klient może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Lead Magnet oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sklep, c) Lead Magnet nie jest przydatny do szczególnego celu, o którym Klient poinformował Sklep najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował, d) Lead Magnet nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk, e) Lead Magnet nie został dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać, f) Lead Magnet nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Klientowi przed zawarciem Umowy LM.
 12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Lead Magnet, istniał w chwili jego dostarczenia. W przypadku dostarczania Lead Magnet w sposób ciągły jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową LM miały być dostarczany domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM wystąpił w tym czasie.
 13. Klient ma obowiązek współpracy ze Sklepem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Lead Magnet z Umową LM wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 12 powyżej nie mają zastosowania.
 14. W przypadku niezgodności Lead Magnet z Umową LM Klientowi przysługuje wobec Sklepu roszczenie o doprowadzenie Lead Magnet do zgodności z Umową LM. Sklep może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową LM jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu.
 15. Sklep doprowadza Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową LM, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM ponosi Sklep.
 16. Z uwagi na to, że Umowa o dostarczenie Lead Magnet jest nieodpłatna, Klient nie może żądać obniżenia ceny. Może natomiast odstąpić od Umowy jeżeli: a) Sklep odmówił doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM zgodnie z ust. 14 zdanie 2 powyżej, b) Sklep nie doprowadził Lead Magnet do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową LM wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta, c) brak zgodności Lead Magnet z Umową LM występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić do zgodności z Umową LM, d) brak zgodności Lead Magnet z Umową LM jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM, e) z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 17. Reklamację dotyczącą niezgodności Lead magnet z Umową LM można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy.
 18. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sklep informacji o reklamacji. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na podany przez niego adres e-mail.
 19. Dla Lead Magnet w postaci Newslettera, Sklep zastrzega, że w ważnych przypadkach takich jak zmiana strategii Newslettera, ulepszenie go, dostosowanie go do aktualnego kierunku rozwoju działalności Sklepu, podjęcie działań prowadzących do wzrostu liczby użytkowników, może dokonać zmiany w Newsletterze. Sklep w takim wypadku informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o terminie i zakresie zmian, na adres email wskazany podczas zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet. Jeśli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do Newslettera, może on w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link “anuluj subskrypcję” zawartym w treści maila.
 20. Dla Lead Magnet, które pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników takiego Lead Magnet, w przypadku odstąpienia od Umowy LM w związku z niezgodnością Lead Magnet z umową, Sprzedawca nie będzie wykorzystywać danych innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, z wyjątkiem treści, które: a) są użyteczne wyłącznie w związku treścią cyfrową stanowiącą ten Lead magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet; b) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet; c) zostały połączone przez Sklep z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności; d) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi osobami, które nadal mogą z nich korzystać.
 21. Sklep udostępnia Klientowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w pkt a-c powyżej.
 22. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym celu wystarczy złożyć oświadczenie Sklepu (w jakiejkolwiek formie na dane kontaktowe Sklepu) lub kliknąć w link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego maila wysłanego w ramach Newslettera. Sklep wypowiada Umowę o dostarczenie Lead Magnet bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Klient nie wykazuje żadnej aktywności związanej z Newsletterem, przez które rozumie się nieotwieranie maili wysyłanych przez Sklep przez czas dłuższy niż 6 miesięcy. W tym celu Sklep przed złożeniem takiego wypowiedzenia wysyła Klientowi zapytanie o chęć kontynuowania Umowy o dostarczanie Lead Magnet. Brak odpowiedzi na takiego maila lub brak otwarcie takiego maila w terminie 3 dni od jego wysłania skutkuje wypowiedzeniem Umowy LM przez Sklep ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem, a Zumbi Cycles Sp. Z o.o. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000578713 z siedzibą w 32-400 Myślenice ul. Jana Sobieskiego 44a
 2. Towary prezentowane na stronach serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej.
 4. Zumbi Store nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez użytkownika. Natomiast w celu poprawy funkcjonalności daje użytkownikowi dostęp do panelu zamówień w zakładce „Moje Konto” gdzie umieszcza wszystkie informacje na temat statusu zamówienia i zwrotu.
 5. Zumbi Store nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Użytkownika, powstałe wskutek przekazania przez użytkownika błędnych danych. Serwis wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony zumbiclub.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta serwis to: 
  - Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie, 
  - Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony zumbistore.pl 
  - Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji użytkownika
 6. Użytkownik ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi serwisu nie będą działać poprawnie. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies, powinien w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 7. Ewentualne spory pomiędzy użytkownikiem będącym konsumentem, a Zumbi Store, będącym sklepem internetowym, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 101).
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2020 r. do odwołania. Do umów zawartych przed dniem 24 stycznia 2020 r. niniejszy regulamin nie ma zastosowania.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez serwis, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie zumbistore.pl Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

Obowiązuje od 24 grudnia 2019 r. 

Aktualizacja (zmiana danych firmy w związku z nabyciem platformy przez Zumbi Cycles. sp.zo.o.) 1.10.2020
Aktualizacja (wydłużenie terminu zwrotów do 30 dni) 1.01.2021
Aktualizacja (dostosowanie do dyrektywy Omnibus) dnia 31.12.2022, obowiązuje od dnia 1.01.2023.Regulamin promocji "Darmowy zwrot do paczkomatów Inpost:

 1. Organizatorem promocji jest Zumbi Cycles Sp. Z o.o. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000578713 z siedzibą w 32-400 Myślenice ul. Jana Sobieskiego 44a. Adres korespondencyjny i adres do zwrotów: Zumbi Store 34-745 Spytkowice 394B.
 2. Klient, który dokonał zakupów w sklepie internetowym www.zumbistore.pl może skorzystać z usługi darmowego zwrotu produktów na zasadach zwrotów opisanych w niniejszym regulaminie, z tym że darmowy zwrot odbywa się tylko za pośrednictwem paczkomatów InPost i jest dostępny dla przesyłek, które posiadają gabaryty zdefiniowane przez dostawcę usługi na stronie: https://szybkiezwroty.pl/pl/Zumbi
 3. Aby otrzymać kod do darmowego zwrotu - użytkownik musi posiadać aktywne konto w serwisie www.zumbiclub.pl. 
 4. Korzystając z usługi szybkich zwrotów - oświadczenie o odstąpieniu od umowy wypełnia się elektoronicznie na stroniw szybkiezwroty.pl/ZumbiDodatkowe regulaminy: Regulamin Crash ReplacmentREGULAMIN USŁUG SERWISOWYCHOŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Reklamacja Towaru z tytułu niezgodności z Umową


Pana / Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Zumbi Cycles Sp. z o.o. 32-400 Myślenice Jana Sobieskiego 44a, adres do korespondencji: Spytkowice 394B, 34-745 Spytkowice w celu obsługi procesu reklamacyjnego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w formularzu, przysługują Panu / Pani: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacji.  

W związku z obsługą procesu reklamacji, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji celu.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem info@zumbiclub.pl

 

 

 

......................, dn. ......................

 

................................................

................................................

................................................

(imię, nazwisko i adres Konsumenta/

Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

 

 

ODBIORCA:

Zumbi Store

Spytkowice 394B

34-745 Spytkowice

 

 

Reklamacja Towaru z tytułu niezgodności z Umową

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia Towaru: ...........................................................................................................…

Nazwa Towaru: .........................................................................................................................

Nr paragonu/faktury: .................................................................................................................

Wartość Towaru: .............................. zł

Nr rachunku bankowego: .....................................................................................

Opis na czym polega niezgodność z Umową: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ROSZCZENIE REKLAMUJĄCEGO:

(proszę wybrać jedną pozycję)

(___) naprawa,

(___) wymiana Towaru na nowy,

 

lub*

 

(___) oświadczenie o obniżeniu ceny (proszę wpisać o jaką kwotę)....................

(___) oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. (wada musi być istotna)

 

*Proszę zapoznać się z pouczeniem. Odstąpienie od umowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny jest możliwe tylko w określonych przypadkach.

 

………………………………………

Podpis

(tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

 

 

POUCZENIE SKLEPU:

 1. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sklepu roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu.
 2. Sklep w okresie dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową. Niezgodność z Umową występuje jeśli: a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z Umową, b) Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, i o którym to celu powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował, c) Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, d) Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów, lub nie występuje w określonej ilości, e) Towar nie został dostarczony z opakowaniem akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, f) Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem, g) brak zgodności Towaru z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sklep lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sklep.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli: a) Sklep odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z punktem 1. zdanie drugie pouczenia, b) Sklep nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, c) Sklep nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, d) Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedawca nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt, e) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową, f) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru, g) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 5. Oświadczeniu o obniżenie ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości Towaru z wadą w porównaniu do Towaru pełnowartościowego).
 6. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, lub w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji.
 8. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

ADNOTACJE SKLEPU – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Data otrzymania reklamacji: .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację: .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji: .....................................

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………...Dziękujemy za Twój czas!

Producenci